Stadnina Koni Michałów ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie zadania p. n. „Budowa wiaty do składowania słomy w istniejącym gospodarstwie hodowlanym”.

Pisemne oferty należy składać do 31 sierpnia br. Szczegóły w załączonych dokumentach:

 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Instalacja elektryczna:

- strona tytułowa

- oświadczenie projektanta

- spis zawartości projektu

- budowa zewnętrznej instalacji odgromowej (przedmiar)

- budowa zewnętrznej instalacji odgromowej (rzut dachu)

 

Prace budowlane:

- rzut fundamentów

- rzut poz.0.2m

- rzut poz.5.2m

- rzut dachu

- przekrój b-b

- przekrój 1-1

- elewacja wschodnia

- elewacja zachodnia

- elewacje boczne

- stopa st.1

- stopa st.2

- słup sł.1

- słup sł.2

- złącze doczołowe

- szczegóły

- opis - wiata na słomę

- wiata - przedmiar 2018r

 

Załączniki:

- nr 1 formularz oferty

- nr 1a informacja o podwykonawcach

- nr 2 oświadczenie o niezaleganiu

- nr 3 oświadczenie warunki udziału postępowanie

- nr 4 oświadczenie podstawy wykluczenia

- nr 5 wzór umowy