Home Polityka Prywatności RODO/ Private Policy GPDR

Polityka Prywatności RODO/ Private Policy GPDR

[PL] Administratorem strony www.stadninamichalow.pl jest Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. z siedzibą w Michałowie.

Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności oraz RODO powinny być kierowane na adres: office@stadninamichalow.pl

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, podstron, czasu spędzonego na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu są wykorzystywane pliki cookies związane z usługą Google Analytics. Każdy Użytkownik może w ramach indywidualnych ustawień przeglądarki zdecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies przez Google Analytics, czy też nie.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. zapewnia na stronie internetowej www.stadninamichalow.pl możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. osadza na stronie internetowej klipy video z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. z siedzibą w Michałowie.

RODO przyznaje każdemu Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo do sprostowania danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zapisanie się na newsletter wiąże się z przekazaniem adresu e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika. podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy. Użytkownik może w każdej chwili sprostować dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Każdy użytkownik kontaktujący się ze Stadniną Koni Michałów Sp. z o.o. za pomocą adresu mailowego bądź formularza kontaktowego przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz inne dane osobowe w treści wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, który inicjując kontakt wyraził na to zgodę. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Strona internetowa www.stadninamichalow.pl wykorzystuje pliki cookies.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. korzysta z narzędzia Google Analytics, które generuje statystyki i zapewnia ich analizę w celu optymalizacji strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze strony internetowej.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

[EN] The administrator of the website www.stadninamichalow.pl is Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. based in Michałów.

All questions regarding the privacy policy and GDPR should be directed to the following address: office@stadninamichalow.pl

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. entrusts the processing of personal data only to verified and trusted entities providing services related to the processing of personal data.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. uses Google Analytics analytical tools that collect information about visits to the website, subpages, time spent on the website or the transition between individual subpages. For this purpose, cookies related to the Google Analytics service are used. Each User may, as part of individual browser settings, decide whether he agrees to the use of cookies by Google Analytics or not.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. provides on the website www.stadninamichalow.pl the possibility of using social functions, such as sharing content on social networks. The use of these functions involves the use of cookies of social network administrators.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. embeds video clips from YouTube on the website. For this purpose, Google LLC cookies are used for the YouTube service.

The administrator of the User’s personal data within the meaning of the provisions on the protection of personal data is Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. with headquarters in Michałów.

The GDPR grants each User the following potential rights related to the processing of personal data:

 • the right to access personal data,
 • the right to rectify personal data,
 • the right to delete personal data,
 • the right to limit the processing of personal data,
 • the right to object to the processing of personal data,
 • the right to data portability,
 • the right to lodge a complaint with a supervisory authority,
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data, if you have given such consent.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. takes all security measures to protect personal data required by the provisions on the protection of personal data. Personal data is collected with due diligence and properly protected against access by unauthorized persons.

By subscribing to the newsletter, you must provide your e-mail address and name via the newsletter subscription form. Providing this data is voluntary, but necessary to subscribe to the newsletter. The data provided when subscribing to the newsletter is used to send the User a newsletter, and the legal basis for their processing is the consent expressed by the User. when subscribing to the newsletter. The data will be processed for the duration of the newsletter, unless the User resigns from receiving it earlier, which will delete the User’s data from the database. The user may at any time correct the data stored in the newsletter database, as well as request their removal, by resigning from receiving the newsletter.

Each user contacting Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. using the e-mail address or the contact form, provides the e-mail address as the sender’s address and other personal data in the message body. Providing data is voluntary, but necessary to make contact. The data is processed for the purpose of contacting the User who, by initiating the contact, consented to it. The content of the correspondence may be archived.

The website www.stadninamichalow.pl uses cookies.

Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. uses the Google Analytics tool that generates statistics and ensures their analysis in order to optimize the website. Google Analytics automatically collects information about the User’s use of the website.

Using the website involves sending queries to the server on which the website is stored. Each query directed to the server is saved in the server logs. Logs include User’s IP address, server date and time, information about the web browser and operating system used by the User. Logs are saved and stored on the server.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Więcej...